טל': 03-6299999

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

"מבית ד. מאור משרד עורכי דין"​

צו הריסה מנהלי

צו הריסה מנהלי ניתן על ידי רשות מקומית כנגד תושב בתחום שיפוטה והוא מוצא אל הפועל בתוך לוח זמנים מהיר במיוחד. חשוב במקרה ורוצים להתנגד לביצוע צו הריסה לפעול במהירות ובליווי משפטי מתאים על מנת להצליח לבטל את ביצועו. במאמר זה נרחיב לגבי התנאים הנדרשים להוצאת הצו, המקום בו ניתן לערער או להביא להליך ביטול צו הריסה בהתאם לחוק ועוד.

 

מהו צו הריסה מנהלי?

צו הריסה מנהלי צריך להינתן במסגרת ההליך המוסדר לכך על ידי ועדת התכנון והבנייה המקומית ובאישור מהנדס הועדה או ראש יחידת האכיפה. בכל הליך של בנייה במדינת ישראל נדרשת הוצאת האישורים המתאימים לרבות היתרי בנייה, על מנת להבטיח את חוקיות הבנייה והבטיחות של המבנה. אי עמידה בדרישות החוק עשוי להצדיק הוצאת צו הריסה על ידי הרשות.

 

צו הריסה מנהלי וחוק התכנון והבנייה

תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה עוסק בהוצאת צו הריסה והוסדרה בו האפשרות להוצאת צו הריסה עבור הפסקת שימוש אסור במבנה והוצאת צו הריסה שיפוטי ללא הליך פלילי. במסגרת התיקון הורחבה מסגרת הזמנים בה ניתן להוציא צו הריסה ונקבע כי ניתן לבצע צו הריסה מנהלי רק בחלוף 4 ימים מעת המצאתו ובבניין שבנייתו הושלמה רק בחלוף 7 ימים מהמצאת הצו.

 

מהם התנאים להוצאת צו הריסה מנהלי?

ישנם  שני תנאים הכרחיים בתהליך הוצאת צו הריסה מנהלי ועל כך נפרט כעת. התנאי הראשון הוא קבלת תצהיר הנדסי. על מנת להוציא צו הריסה מנהלי הגורמים המוסמכים לכך חייבים לקבל תצהיר חתום של מהנדס הרשות שבו צוין כי בניית הבניין כולו או חלק ממנו בוצעה ללא  קבלת היתר כדין.

התנאי השני הוא עמידה במסגרת זמנים קשוחה ומוגבלת. ניתן להוציא צו הריסה מנהלי כנגד מבנה שטרם אוכלס רק אם בנייתו לא הושלמה או שלא חלפו 6 חודשים מסיום הבנייה. במבנה מגורים, מסגרת הזמנים מצומצמת במיוחד וניתן להוציא צו הריסה רק למבנה שטרם אוכלס או שלא חלפו 30 יום מאכלוסו. יש לבצע את הצו בתוך 60 ימים לאחר הגשת התצהיר של המהנדס.

 

הצהרת מהנדסים

כפי שיודע היטב כל עו"ד מקרקעין אופן הוצאת צו הריסה מעוגן בחוק התכנון והבניה, ולצורך הוצאתו נדרשת הצהרת מהנדס מנומקת המתבססת על טענה מרכזית אחת. בהצהרתו המנומקת להוצאת צו הריסה מנהלי עליו לטעון כי הבניין או חלק מסוים בו חרגו מאחד ההיתרים הנדרשים בחוק או נבנו ללא כל היתר בנייה תקף.

 

מסגרת זמנים

מדובר על חריגות מתוכנית בניין עירונית, תוכנית מתאר מקומית או תוכנית מתאר ארצית. הנפקת הצו נעשית במקרים בעלי דרגת חומרה גבוהה יחסית וההריסה של המבנה בפועל יכולה להיעשות במקרה של הקמת בניין ללא היתר תוך 24 שעות  או 72 שעות תלוי במקרה. כאשר מקבל הצו סבור שהצו ניתן שלא כדין יש להגיש ערעור על צו הריסה בתוך 15 יום מעת המצאתו.

 

מהן העילות לביטול צו הריסה מנהלי?

העילות בגינן ניתן לבטל צו הריסה מנהלי הן מצומצמות ביותר. עילה לביטול יכולה להיות כאשר הוכח בבקשת ביטול צו הריסה שהבנייה או השימוש בוצעו בהתאם לדין. עילה נוספת היא הוכחה כי לא התקיימו הדרישות למתן הצו בהתאם לדין, למשל אם עברו יותר מ-30 יום מעת אכלוס הבניין. עילה נוספת היא שנפל פגם חמור בהליך כגון פעולה בניגוד עניינים או בחוסר סמכות.

 

האם ניתן לערער על צו הריסה?

ניתן לערער על צו הריסה מנהלי לבית המשפט המוסמך לדון בנושא בהתאם להיות נותן הצו. כאשר מדובר בבעל תפקיד הקשור לוועדה המקומית, המערער נדרש לפנות לבית משפט לעניינים מקומיים, ככל שיש כזה באזור. אם הצו ניתן על ידי בעל תפקיד אזורי או ארצי וכאשר אין בנמצא בית משפט לעניינים מקומיים, יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום בתחום השיפוט.

 

האם ניתן לבטל צו הריסה?

עצם הגשת בקשת ביטול צו הריסה לבית המשפט אינה מספיקה לעכב את הריסת המבנה. על מנת לעכב את עצם ההריסה בעת מיצוי ההליכים המשפטיים יש להגיש לצד הבקשה לביטול הצו גם בקשה לעיכוב ביצוע. את בקשת העיכוב יש להגיש לאותה ערכאה שיפוטית המוסמכת לפסוק על ביטול צו הריסה בהתאם לסמכות בחוק.

 

ליווי עו"ד מקרקעין

מכיוון שניתן להגיש בקשה לעיכוב ביצוע רק פעם אחת, כדאי להתייעץ ולקבל ייצוג של עו"ד מקרקעין המתמחה בהליכים מעין אלו דוגמת עו"ד דודי מאור ולהשתמש בהזדמנות זו בחכמה. בית המשפט ידון בכל ערעור על צו הריסה על בסיס הבקשה ועל בסיס תגובת הרשות האוכפת בלבד וייתן פסק דין מהיר במסגרת הזמנים הדחופה של ההליך.

לסיכום הנושא, במאמר זה הרחבנו לגבי צו הריסה מנהלי. גם לאחר שהוגש ערעור על צו הריסה והנושא מגיע לדיון ישנם מצבים בהם בית המשפט לא יפסוק לטובת המערער. מדובר, בין היתר, כאשר קיימת סכנה ממשית לשלום הציבור ולביטחונו, כאשר העבודה האסורה אינה תואמת את התוכנית על המקרקעין וכאשר העבודה שלגביה הוצא צו הריסה נמשכה לאחר המצאתו של הצו.

חייגו לקבלת ייעוץ ללא עלות