מועד תשלום פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורים ישולמו במועד בו הופסקו יחסי עובד מעביד או בכל מועד שנקבע לפי הסכם קיבוצי או צו הרחבה החל על העובד. במקרה שחלפו 15 ימים ממועד התשלום ופיצויי הפיטורין טרם שולמו הדבר ייחשב הלנת פיצויי פיטורים. פיצויים שישולמו לאחר היום ה15 ועד ליום ה-30 מהמועד בו היום אמורים להשתלם על המעסיק תחול החובה להוסיף לפיצויים הפרשי הצמדה לתקופת העיכוב מהיום ה-16 ועד למועד התשלום בפועל.

במקרה בו המעסיק העביר את תשלום פיצויי הפיטורין לאחר 30 ימים יתווספו הפרשי הצמדה בתוספת של 20% בעד כל חודש איחור בתשלום הפיצויים ועד ליום תשלום הפיצויים בפועל.

במקרה של הלנת פיצויי פיטורין קמה לעובד הזכות לתבוע פיצוי על עצם ההלנה של הפיצויים בנוסף לפיצויי הפיטורים המגיעים לו לפי דין. שיעור הפיצוי וחישוב הלנת פיצויי הפיטורין ייעשה בהתאם למשך התקופה בה הפיצויים הולנו.

המועד להגשת תביעת הלנת פיצויי פיטורין

חוק הגנת השכר קובע כי במידה ומעסיק שילם את פיצויי הפיטורין או שכרו של העובד באיחור העובד יהיה זכאי להגיש תביעה בגין פיצויי הלנה ממעסיקו בתוך 60 ימים מיום קבלת התשלום בפועל. לבית הדין לענייני עבודה ישנה סמכות להאריך את התקופה ב-30 ימים נוספים בהתאם לנסיבות מיוחדות שיוצגו בפניו. הזכות להגיש תביעה בגין הלנת שכר או פיצויי פיטורין תתיישן בכל מקרה לאחר שנה מיום ההלנה.

הפחתה מפיצויי הלנה

בית הדין האזורי לעבודה יכל ומוסמך להורות על הפחתה או ביטול פיצויי הלנת פיטורין במקרים בהם הוכח לביה"ד כי ההלנה הינה מאחת הסיבות הבאות:

  1. במקרים של חילוקי דעות בין העובד למעסיק על הזכאות לקבל פיצויי פיטורים.
  2. במקרים של חילוקי דעות בין העובד למעסיק בקשר למועד שבו הסתיימו יחסי העבודה.
  3. העובד או עזבונו של העובד לא מסרו למעסיק, לפי דרישה פרטים הקשורים לעובד או לזכאים, מדובר בפרטים מהותיים הדרושים לצורך קביעת הזכות לקבל פיצויי פיטורין או דרך חישובם.
  4. מקרים בהם לטענת המעסיק לחובת העובד נזקף חוב לטובת המעסיק, המעסיק יכל לנכות חוב זה מסכום פיצויי הפיטורים.

תשלום מקופת הגמל

עובד הזכאי לקבל פיצויי פיטורין מקופת הגמל יעביר בקשה לקופת הגמל לצורך קבלת הכספים המגיעים לו על פי דין. העובד אמור לקבל את הכספים בתוך 4 ימי עסקים מיום שבקשתו הגיעה לקופת הגמל. במקרה בו לא שילמה קופת הגמל לעובד את הכספים המגיעים לו במועד תחויב קופת הגמל לשלם לעובד ריבית פיגורים בשיעור ריבית בשיעור שייקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.

במהלך התקופה של ה-15 ימים הראשונים מיום סיום יחסי עובד מעביד על המעסיק להעביר לידי העובד טופס 161 חתום על ידי המעסיק, בנוסף על העובד למלא טופס 161 א' ולאחר מכן לגשת עם הטפסים לפקיד השומה במס הכנסה באזור מגורי העובד.

העובד יקבל אישור ממס הכנסה, את האישור ממס הכנסה על העובד להעביר לידי קופות הגמל, על מנת שהקופה תשחרר את הכספים לידי העובד. כל הפעולות המפורטות לעיל עלולות להימשך מעבר ל-15 ימים הקבועים בחוק ועל העובד לנקוט בכל הפעולות הנדרשות ולשתף פעולה מבלי שיהיה זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורין ממעסיקו בתקופה זאת.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בדיני עבודה והלנת פיצויי פיטורין באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ