ייפוי הכוח כללי יהיה תקף כל עוד לא צוין אחרת על גבי ייפוי הכוח. על השלוח מקבל ייפוי הכוח חלה חובת זהירות יתרה לנהוג בנאמנות ולפעול בהתאם להוראות ייפוי הכוח כללי. במקרה ומיופה הכוח לא פועל כאמור בהוראות ייפוי הכוח, זכאי נותן ייפוי הכוח לעתור לבית המשפט ולבקש סנקציות לפי חוק החוזים תרופות, שכן מדובר בהפרת חוזה על כל המשתמע מכך.

ייפוי כוח כללי

יפוי כח כללי טופס הוא יפוי כח שלא יוחד לפעולה ספציפית, מדובר בייפוי כח אדם פרטי שניתן לביצוע של כלל פעולות משפטיות. יכל ויינתן: ייפוי כוח לאדם פרטי, ייפוי כוח לעורך דין, יפוי כוח ביטוח לאומי לטובת רואה חשבון וכדומה. ייפוי הכוח יכלול פעולות מסוג של: מכירה, תשלום, חתימה, ייצוג, שעבודים, נטילת הלוואות, פתיחת חשבונות בנק, ניהול של תביעות וכדומה.

בדרך כלל כאשר שוכרים שירותיו של עורך דין, עורך הדין ידאג להחתים את הלקוח על טופס יפוי כח כללי לעורך דין, על מנת שעורך הדין יוכל לבצע פעולות שונות בשם הלקוח, כגון: לדבר בשם הלקוח, לייצג, להגיש מסמכים משפטיים וכדומה. חשוב לציין ולהדגיש כי עורך הדין לא רשאי ולא יכל לפעול ללא חתימת הלקוח על ייפוי כוח כללי לטובת עו"ד.

ייפוי כוח בלתי חוזר

ייפוי כוח בלתי חוזר הינו ייפוי כוח שלא ניתן לביטול, אלא אך ורק בתנאים המפורטים בייפוי הכוח או בהסכם עליו חתמו נותן ייפוי הכוח ומקבל ייפוי הכוח. יפוי כח בלתי חוזר לא ניתן לביטול לאחר מותו של נותן ייפוי הכוח.

המקרים הנפוצים בהם חותמים על יפוי כוח בלתי חוזר אילו הם מקרים של עסקאות במקרקעין, דאז ייפוי הכוח מהווה הכלי המשפטי העיקרי והחשוב ביותר לביצוע כל הפעולות המשפטיות הכרוכות בעסקת המקרקעין.

המשמעות של ייפוי כוח בלתי חוזר בעסקאות מקרקעין: נותן ייפוי הכוח נתן הוראה בלתי חוזרת למקבל ייפוי הכוח, ללא יכולת חרטה לבצע פעולות במקרקעין. כך אנו מבטחים את עסקת המקרקעין, גם אם נותן ייפוי הכוח נפטר בעיצומו של הליך, עובדה זו לא תשפיע על סיום ביצוע העסקה.

אדם חותם על ייפוי כוח כללי

ייפוי כח נוטריוני

ייפוי כוח לאדם פרטי או לגוף אחר יכל להיות ייפוי כוח נוטריוני שייחתם בפני נוטריון, רשות או קונסול. אישור הנוטריון על ייפוי הכוח מהווה ראייה חלוטה ומספקת בפני הערכאות השיפוטיות לגבי אמיתות ייפוי הכוח, ללא כל צורך בראיות נוספות. לא כל כך פשוט לבטל ייפוי כוח נוטריוני, הודעה על ביטול ייפוי הכוח הנוטריוני צריכה להיעשות מול הנוטריון עצמו.

עוד על נושא ייפוי כוח בויקיפדיה – לינק

דוגמא לייפוי כוח

באתרי האינטרנט השונים ניתן למצוא יפוי כח כללי דוגמא, יפוי כח של אדם פרטי או ייפוי כוח של עורך דין מסחרי, להלן ייפוי כוח דוגמא:

יפוי-כח

 אני הח"מ ____________ ת.ז. ______________ ממנה בזה את מר _______

ת.ז .____________ לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות בהקשר לעניין: _______________________________________

 שם_______ טלפון  _____________: חתימה וחותמת _____________ תאריך_________

 

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בחתימה על ייפוי כוח כללי באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ