כל תשלום חוב ביטוח לאומי יצבור הפרשי הצמדה וריבית בנוסף לקנסות אשר יטיל המוסד לביטוח לאומי על החייב.

דמי ביטוח לאומי

דמי הביטוח הלאומי המשולמים על ידי תושבי מדינת ישראל משמשים למימון תשלומי הקצבאות למבוטחי המוסד לביטוח לאומי. על מנת שמוסד לביטוח לאומי יעמוד בחובתו, ויוכל לשלם את הקצבאות למבוטחים, עליו לדאוג לגבות את דמי הביטוח מתושבי ישראל במועד. במקרים בהם נצבר ביטוח לאומי חוב יש להסדיר את החוב על מנת שהחוב לא יגדל.

הדרך לדווח למוסד לביטוח לאומי ולשלם את דמי הביטוח הלאומי יכולה להתבצע באמצעות תשלום שוברים אשר מונפקים על ידי המוסד לביטוח לאומי שנה מראש בהתאם לצפי הכנסות העובד, באמצעות הוראות קבע או באמצעות המעסיק בפועל.

תשלומים למוסד לביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי מגדיר כי כל תושב ישראל מעל גיל 18 שנים מחויב בתשלום דמי הביטוח הלאומי. תשלומי דמי הביטוח הלאומי יזכו את האזרח בגמלאות או במענקים לפי אירועים מיוחדים בחיים אשר במסגרתם זכאי האזרח לסיוע כספי מטעם המוסד לביטוח לאומי. בנוסף לדמי הביטוח הלאומי ישלמו התושבים גם את דמי ביטוח הבריאות למוסד לביטוח לאומי.

ביטוח לאומי – תשלום חוב

מעסיק, עובד עצמאי, או אדם מחוסר עבודה אשר צבר חוב ביטוח לאומי עקב אי תשלום דמי הביטוח, צריך להגיע בהקדם אל מחלקת הגבייה של המוסד לביטוח לאומי הקרוב לאזור מגוריו על מנת לערוך בירור חוב לביטוח לאומי. לאחר בירור חוב ייאלץ החייב להסדיר את החוב אשר נצבר על שמו בכדי להימנע מסנקציות כאלה ואחרות.

במקרים בהם חייב יגיע מיוזמתו להסדרת החובות אשר נצברו על שמו, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשקול ויתור על הקנסות או להפחיתם מסיבות מוצדקות. כל בקשה לביטול קנס תוגש על גבי טופס ביטול /הפחתת קנס, כל הפחתה או ביטול של קנס על ידי המוסד לביטוח לאומי יהיה כאמור בתנאי כי החייב עומד בתשלום החוב.

הסדרי תשלום חובות

ניתן להסדיר תשלום חוב בביטוח לאומי במקרים מסוימים באמצעות פריסת החוב בתשלומים חודשיים עוקבים באמצעות: כרטיסי אשראי, הוראות קבע, המחאות בנקאיות, קיזוז קצבאות המגיעות לחייב מהמוסד לביטוח לאומי או תשלום פיזי באמצעות שוברי תשלום. כל זמן שהחייב עומד בהסדרי התשלומים כפי שנקבעו לו לא יינקטו כנגדו כל הליכי גבייה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

התיישנות חוב לביטוח לאומי

לא קיים חוק התיישנות ביטוח הלאומי אבל ישנו סעיף בחוק המוסד לביטוח לאומי הקובע את תנאי התיישנות החובות שלא ניתן לגבותם עוד. החוק קובע כי החל ממועד ה- 01/01/2015 המוסד לביטוח לאומי לא יהיה רשאי לגבות חובות בשום דרך במקרים בהם חלפו 7 שנים מיום היווצרות החוב. התנאי לקיום ההתיישנות הוא כי במקרים אלה המוסד לביטוח לאומי לא דרש את תשלום החוב במהלך 7 שנים, אז תחול התיישנות חוב למוסד לביטוח לאומי.

במקרים של חוב לביטוח לאומי התיישנות לא ייפגעו זכויותיו של החייב לקבלת קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי. ישנם מקרים בהם המוסד לביטוח לאומי רשאי לגבות חוב לאומי גם אם חלה התיישנות ביטוח לאומי, מדובר במקרים שבהם לא קוימה על ידי החייב חובת דיווח, רישום במועד או במקרים בהם שומת ההכנסה של החייב חלה במועד מאוחר יותר.

חובות מעסיקים לביטוח לאומי

מעסיקים שלא טרחו לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור עובדיהם במועדים הקבועים בחוק, יחויבו בתשלום קנסות והפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן. במקרים בהם מעסיקים לא טרחו לשלם עבור העובדים את דמי הביטוח הלאומי ולעובדים אכן יקוזזו סכומי קצבאות או מענקים בשל החובות שנצברו על שמם, רשאי המוסד לביטוח לאומי לתבוע מהמעסיק את סכום הקצבאות המגיע לעובדים.

רוצה לדעת עוד על תביעת חובות? היכנס למאמרים הבאים

חובות בהוצאה לפועל

תביעת חוב

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בתשלום חובות למוסד לביטוח לאומי באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר ביניכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ