שטר חוב שכירות הינו שטר ביטחון שכירות ומהווה אמצעי אפקטיבי ביותר לבטח את תשלומי השוכר כך שבעלי הנכס יכולים לגבות את השטר בלשכת ההוצאה לפועל או בבתי המשפט. שטר החוב מוגדר בפקודות השטרות [נוסח חדש], בסעיף 84 לפקודה לפיו: שטר חוב מהווה הבטחה בכתב מאדם לחברו, מדובר בהבטחה ללא תנאי, על השטר יחתום עושה השטר, במסגרת השטר מתחייב עושה השטר לפרוע לאדם פלוני יחד עם דרישה סכום כסף מסוים.

שטר חוב עם ערבים

זהו שטר ערבות לשכירות עליו חתומים ערבים מטעם השוכרים דבר המחזק את מעמד בעל הנכס במידה וירצה לקיים את השטר לאור העובדה כי הערבים בעצם נוטלים על עצמם את האחריות וחובת התשלום במידה והשוכר לא יקיים את חוזה השכירות או יצבור חובות לטובת בעל הנכס.

היתרונות והחסרונות של שטר חוב שכירות

היתרונות: שטר חוב שכירות מספק הגנה רחבה לבעל הכנס, ניתן לעשות שימוש בשטר החוב הן בלשכת ההוצאה לפועל והן בבתי המשפט במידה והשוכר צבר חובות וגרם לנזקים כספיים לבעל הנכס, בשטרי חוב שחתמו עליהם ערבים ההגנה אף יותר רחבה ואפשר לגבות מהערבים, שטר החוב גורם לשוכר תחושת מחויבות ואחריות גדולה יותר דבר שיגרום לשוכר לנהוג בזהירות.

החסרונות: גביית שטר חוב באמצעות הערכאות השיפוטיות כרוך בהליכי משפט ארוכים דבר אשר יגרור להוצאות כספיות אצל בעל הנכס, המציאות מעידה כי ערבים רבים מתנערים מאחריותם במקרים של הפרות, לעיתים העדים ו/או השוכרים נעלמים ונדרש לאתר אותם דבר אשר עלול לגרום להוצאות כספיות נוספות של בעלי הנכס.

מה חשוב לציין בשטר החוב?

 1. חשוב שתהא פנייה באופן ישיר לבנק של השוכרים במקרה של ניסיון גבייה מחשבון הבנק של השוכרים.
 2. חשוב להחתים על גבי שטר החוב 2 ערבים על מנת לייצור רשת ביטחון במידה ולא יהיה בידי השוכרים הכספים שיידרשו לתשלום.
 3. חשוב שלא יופיע על גבי שטר החוב סעיף שיחייב את בעל הנכס להציג את השטר לשוכרים לפני פדיית השטר.
 4. חשוב שהשטר יהיה ניתן להעברה לצד ג' על מנת שמשהו אחר יוכל לגבות את השטר במידה ובעל הנכס לא יצליח.

להלן דוגמא לשטר חוב:

נערך ונחתם ב ________________ביום _______ לחודש ________ בשנת__________.

 1. אני הח"מ מתחייב לשלם לפקודת _____________, סך בש"ח השווה ל _______₪ (__________ ₪ ).
 2. מועד התשלום : יום __________ חודש __________- שנה ______________.
 3. ח-ן בנק לחיוב (של הדייר) : בנק _________________ סניף __________ ח-ן _______________.
 4. סכום השטר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן והמתפרסם על ידי הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד אחר שיבוא במקומו ( להלן " המדד" ). ההצמדה למדד תחושב לפי המדד הידוע מיום _________ הסכום לאחר הצמדה למדד לא יפחת מהסכום הנקוב בשטר זה.
 5. אני מייפה בזאת את כוחו של _____________, באופן בלתי חוזר, למלא מועד פירעון השטר.
 6. המחזיק בשטר זה, פטור מכל חובות המוטלות על מחזיק בשטר, לרבות מהצגה לתשלום פרוטסט, הודעה ואי כיבוד.
 7. שטר זה ניתן להסבה לגוף שלישי.

_____________     ___________          ______________                   _______

כתובת                      ת.ז.                   שם הדייר- עושה השטר              חתימת הדייר- עושה השטר

אנו ערבים ביחד ולחוד בערבות אוול לתשלום השטר ע"י עושה השטר :
_____________________________                              ____________________________.
חתימת הערב לשטר                                                  חתימת הערב לשטר

שם הערב : ____________________.                                      שם הערב : ____________________.

ת.ז הערב : ____________________.                                      ת.ז הערב : ____________________.

מען הערב : ___________________.                                       מען הערב : ___________________.

 

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בחוזי שכירות ועשיית שטרי חוב באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס במקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם להבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה