כיצד מבצעים רישום חברה 

רישום חברה נעשה על ידי מילוי בקשה וטפסים המוגשים לרשם החברות לצורך רישום חברה. על הבקשה לכלול פרטים אודות החברה המיועדת, כגון: מיהם הדירקטורים, שם החברה, מהו הון החברה, מה הרכב החברה, אחריות החברה, חתימות בעלי החברה ועוד. כל המסמכים יוגשו לאחר שהם אומתו בחתימת ידיו של עורך דין.

לצורך הגשת הבקשה להקמת חברה על המבקש להקים את החברה ולשלם אגרה לצורך רישום החברה החדשה. האגרה תשולם מידי שנה ובאופן מתחדש כל עוד החברה קיימת ופועלת. חוק החברות מחייב שבכל חברה יהיו בעלי תפקידים מוגדרים שנחשבים לחלק מהחברה והם: בעלי מניות, דירקטוריון והמנכ"ל. החוק מתיר כי בעל תפקיד אחד יכל לכהן בשלושת התפקידים האלה.

הקמת חברה בע"מ

"חברה בעירבון מוגבל" היא חברה בה בעלי המניות חבים בחובות של החברה במקרים בהם החברה קורסת מבחינה כלכלית, אך חובתם של בעלי המניות תהיה עד לתקרה של הון המניות הבלתי נפרע של בעלי המניות. ישנם בנקים שלא לוקחים סיכונים ונוהגים להחתים את בעלי החברה מראש על ערבות אישית במידה והחברה לא תעמוד בחובותיה.

החובה להגיש תקנון לצורך רישום חברה

תקנון חברה מהווה אחד ממסמכי החברה החשובים ביותר. לפי חוק החברות בעת הקמת חברה ישנה חובה לכתוב ולהגיש תקנון חברה. תקנון חברה הוא בעצם חוזה בין התאגיד לבעלי המניות במסגרתו מפורטת כל התנהלות התאגיד כל זמן שהוא פועל. התקנון חייב לכלול פרטים מהותיים כגון: שם החברה, מטרות החברה, אחריות החברה, חובות בעלי הזכויות בחברה וכל נושא אחר שבעלי מניות החברה ראו לנכון להסדיר בתקנון.

לאחר הגשת המסמכים לרשם החברות, המסמכים והניירת יעברו בדיקות קפדניות, לאחר סיום הבדיקות יוחזרו המסמכים לכתובתה של החברה כשהם מאומתים על ידי רשם החברות, בנוסף ישלחו גם תעודת ההתאגדות של החברה יחד עם מספר הרישום של החברה, תעודת ההתאגדות מהווה גושפנקה לכך שהחברה עמדה בכל התנאים והדרישות לפי דין. חברה פרטית תקבל מספר ח.פ. בעוד שחברה ציבורית תקבל מספר ח.צ.

לאחר רישום החברה

לאחר רישום החברה וקבלת תעודת ההתאגדות של החברה מומלץ כי בעלי מניות החברה יכנסו אסיפה כללית של כל בעלי המניות החברה, באסיפה הכללית יתקבלו החלטות של החברה בקשר לפתיחת חשבון בנק עסקי, קביעת מורשה חתימה, זכויות חתימה מחייבות וכו'.

את כל הנעשה באספה הכללית על החברה לשקף בפרוטוקול, הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה הכללית, רצוי כי גם עורך דין יחתום על הפרוטוקול ויאשר את תקינות האסיפה הכללית וקבלת ההחלטות בה. לאחר הקמת החברה מומלץ לגשת לרשויות המס ולפתוח תיקים רלוונטיים לחברה כגון: מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, מס הכנסה.

לצורך פתיחת חברה בהליך מהיר וקצר באמצעות עורך דין הבקיא בענייני חברות השאר את פרטי הקשר שלך בטופס יצירת קשר שבאתר ואנו נקשר בינך לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה