הנושאים המהותיים לרוכשים

להלן רשימה לא סגורה של נקודות בסיסיות וחשובות אותן יש לשקול בבואנו לחתום על חוזה מכר דירה חדשה מקבלן:

 1. בדיקות בקשר למצב הקנייני והמשפטי של הנכס, הבעלות, אישורי זכויות/ נסח טאבו, זכויות קבלן, אישורי בנייה, היתרים וכדומה.
 2. האם הקבלן עמד בכל התשלומים וההתחייבויות שלו לצורך קבלת היתרי בנייה.
 3. האם לקבלן יש ליווי או ערבות בנקאית לפרויקט, על מנת להבטיח את תשלומי התמורה.
 4. מהו מועד רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש.
 5. האם מדובר בקבלן רשום כדין לפי חוק רישום קבלנים.
 6. מהי תקופת הבדק והאם היא עומדת בתנאי חוק המכר דירות.
 7. חובת הקבלן בהנפקת טופס 4- מועד אכלוס, טופס זה מהווה אישור לאכלוס הדירה.
 8. מועד מסירת החזקה בדירה, סנקציות לגבי איחורים, מהו ייחשב איחור סביר ומה לא וכדומה.
 9. הסדרת נושא מיסים תשלומים והיטלים.
 10. מחיר הממכר.
 11. רכוש משותף כגון: מסדרונות, לובי, חנייה וכדומה.

מסמכים נלווים להסכם המכר

חוק המכר דירות מחייב את הקבלן המבצע של הפרויקט לצרף לחוזה המכר מסמכים נוספים וחשובים, כגון: מפרט טכני של הממכר שינוסח בהתאם לנוסח צו מכר דירות, תוכנית קומת דירה, קומה טיפוסת, קומת עמודים, כניסה וקומת גגה, תוכנית המגרש כמפורט וכנדרש בתוכנית הגשה לרשות המקומית והוראות תחזוקה למערכות וחומרי הגימור בדירה.

מועד מסירת הדירה

במועד מסירת הדירה יש לערוך מסמך המכונה: "פרוטוקול מסירה"- בפרוטוקול יפורטו כל הליקויים והבעיות אשר צצו בממכר במועד המסירה, מומלץ בשום אופן לא לחתום על חוזה או מסמך במועד המסירה לפיו אין לרוכשים כל טענות או תביעות בקשר לממכר, על מנת שלא להסיר כל אחריות מהקבלן לגבי ליקויים שעלולים לצוץ במועד מאוחר יותר בממכר.

נהוג כי הקבלן יסדר את כל הליקויים שיתגלו בממכר גם לאחר מועד המסירה עד לתום שנת המגורים הראשונה של הרוכשים, למעט ליקויים שאינם סובלים כל דיחוי. הקבלן מחויב לעמוד בתקופת בדק המפורטת בחוק המכר דירות, תוקפת הבדק מתחילה עם מועד מסירת החזקה בדירה.

זקוקים לשירותי עורך דין מקרקעין שמתמחה ברכישת דירה מקבלן באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה