פתיחת תיק בהוצאה לפועל

נושה אשר מעוניין לגבות חוב כספי באמצעות לשכת ההוצאה לפועל ייאלץ לפתוח תיק בלשכת ההוצאה לפועל, במידה והחוב המבוקש לגבייה הינו אחד מן המקרים הבאים:

בקשה לביצוע פסק דין כספי, בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר, בקשה לביצוע פסק דין מסוג "צו עשה", בקשה לביצוע פסק דין למזונות, בקשה לביצוע שטר או צ'ק, תביעה על סכום קצוב, בקשה למימוש משכון או משכנתא על מקרקעין שאינם משמשים כדירת מגורים, בקשה למימוש משכנתא או משכון ומקרים של מסלול מקוצר.

מסמכים לפתיחת תיק

המסמכים שעל הנושה להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בעת פתיחת תיק הוצאה לפועל:

  • טופס בקשה בהתאם להליך המבוקש, לדוגמא: בקשה לביצוע פסק דין- תוגש על גבי טופס בקשה לביצוע פסק דין- טופס 206.
  • יש לצרף העתק מהמסכים עליה מסתמכת הבקשה, כגון: פסק דין, צ'ק או שטר וכדומה.
  • ייפוי כח הוצאה לפועל של עורך דין מייצג במידה והנושה מיוצג.
  • בנוסף יש לצרף פרטי חשבון בנק של הנושה או עורך דינו.
  • תשלום אגרה ללשכת ההוצאה לפועל.

שלבי ההליך לאחר פתיחת התיק

לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל ימציא מנהל מטעם לשכת ההוצאה לפועל: "הודעה אזהרה" לחייב, הודעת אזהרה מאפשרת לחייב לפעול בהתאם לאחת מהאפשריות המפורטות על גבי ההודעה. להלן פרוט האפשרויות: לשלם את החוב בתוך 20 ימים, להגיש בקשה לצו תשלומים, להגיע לחקירת יכולת בתוך 21 ימים. חייב שיתעלם מהודעת האזהרה ייחשב חייב משתמט וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות שונות.

 סגירת תיק בהוצאה לפועל

בסיומו של הליך ביצוע פסק הדין או במידה ובמהלך ההליך נפרע החוב על ידי החייב, ייסגר תיק ההוצאה לפועל באופן אוטומטי. מקרים נוספים בהם ייסגר תיק ההוצל"פ: הינם מקרים בהם הצדדים הגיעו לכדי הסכמות במהלך ניהול ההליך בלשכת ההוצאה לפועל. כמו כן, רשם ההוצאה לפועל רשאי לסגור את התיק במקרים בהם לא בוצעו פעולות על ידי הזוכה בתיק.

בנוסף על המפורט לעיל, סגירת תיק ההוצאה לפועל יכלה להיות גם במקרים בהם: החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר ובית המשפט קיבל את התנגדות החייב, מקרים בהם החייב הגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב ובית המשפט קיבל את התנגדות החייב ובמקרה בו החייב מגיש טענת פרעתי וטענתו מתקבלת.

כיצד מוגשת בקשה לסגירת תיק הוצל"פ?

את הבקשה לסגירת תיק ההוצאה לפועל יש להגיש בפני לשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק, הבקשה מוגשת על גבי טופס 231. לבקשה לסגירת תיק יש לצרף את כל המסמכים המעידים על סמך מה מתבקשת הבקשה לסגירת התיק. במידה והחייב פרע את החוב, על הזוכה להגיש את הבקשה לסגירת התיק תוך שבעה ימים ממועד הפירעון.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה פתיחת תיקים בהוצאה לפועל באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ