ניתן להגיש בקשות שונות לפטורים ממס שבח לרבות בקשות לדחיית מועד תשלום המס. הפטור ממס המוכר והנפוץ ביותר זהו פטור מס שבח דירה יחידה, פטור זה ניתן בתנאים מסוימים במידה ומבקש הפטור עומד בקריטריונים המנויים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963.

פטור ממס שבח

המחוקק קבע מהם המקרים בהם הוא רואה לנכון להעניק פטורים שונים מתשלום מס שבח בעת ביצוע עסקת מכירה של דירת מגורים. לפטורים השונים ישנים חריגים הקבועים בחוק לכן לפני כל עשיית עסקה יש לערוך תכנון מס מראש, על מנת שהמוכר יוכל להיערך לתשלומי המס מבעוד מועד.

סעיף 49 לחוק מיסוי מקרקעין: מגדיר מהי דירת מגורים המזכה בפטור ממס שבח, מדובר בדירת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים לפחות באחת מתוך שתי תקופות:

  1. ארבע חמשיות מהתקופה שבשלה מחושב השבח.
  2. ארבע השנים שקדמו למכירתה.

סעיף 49 א (א) קובע כי פטור ממס שבח לדירה ראשונה יינתן לתושב ישראל או תושב חוץ שאין לו דירת מגורים במדינה בה הוא תושב, קרי דירה ראשונה ויחידה, על התושב למכור את כל זכויותיו בדירה המזכה. במידה והנ"ל יחול אז יהיה זכאי לפי בקשה והצהרה שיגיש המבקש במועד, לקבל פטור מס שבח דירה ראשונה.

סעיף 49 ב 2 לחוק מיסוי מקרקעין מגדיר כי הפטור מס שבח יינתן בגין דירה יחידה של המוכר בישראל והמוכר בעל הזכות בדירה לפחות במשך 18 חודשים מהיום בו הפכה לדירת מגורים. הפטור יינתן בתנאי והמוכר לא מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס. הוראות אלה לא יחולו במידה והמוכר מכר חלק של העומד על שליש או מכירה של דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת.

כיצד מגישים בקשה לפטור ממס שבח?

מבקש הפטור ממס שבח צריך להגיש לרשות המיסים בקשה לפטור ממס שבח, את טופס הבקשה וההצרה ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המיסים בקישור הבא: רשות המיסים טפסים. על המוכר להגיש את בקשתו תוך 40 ימים מיום חתימת ועל חוזה המכר. במידה והמוכר לא יגיש את הבקשה מועדים הקבועים בחוק רשויות המס עלולות לטיל עליו את מיסוי המקרקעין ללא כל פטור, כאילו והמוכר ויתר על הפטור.

כיצד מחושב מס השבח?

בכדי להקל ולייעל את אופן חישוב השומה העצמית של מוכר לבגין מס שבח פותח יישום ממוכן המבוסס על מילוי טופס מס שבח מקוון. המוכר או מי מטעמו ימלא את כל הרכיבים הנדרשים באופן מקוון כגון: תאריכים, סכומים וכדומה, לאחר מכן המערכת מבצעת חישוב לצורך תשלומי מס שבח בהתאם לנתונים שהוזנו.

מס שבח על דירה שהתקבלה מירושה

לא חל מס שבח על דירה שקיבל אדם בירושה, כלומר לא יחול חיוב בתשלום מס שבח בעת העברת הדירה על שם מקבלי הירושה.

בעת מכירת הדירה על ידי היורשים לצד ג' וזוהי דירה יחידה שהתקבלה בירושה, מקרה זה יהיה פטור גם מתשלומי מס שבח בתנאים הקבועים בחוק, למעשה היורשים נכנסים לנעליו של המוריש המנוח, אם הוא זכאי לפטור על המכירה גם היורשים יהיו זכאים לפטור ממס שבח.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהגשת בקשות לפטור ממס שבח לדירה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה