מטרות הליך פשיטת רגל

המטרות העיקריות של הליך פשיטת הרגל הינן:

  • כינוס כל נכסיו של החייב לצורך חלוקתם בדרך שווה ויעילה.
  • לאפשר לחייב מוגבל שנמצא במצב של קושי כלכלי ואיננו מסוגל לפרוע את סך כל חובותיו להתחיל בחיים בחדשים על ידי כך שיקבל במהלך הזמן "הפטר" מכלל חובותיו.

על מנת להגשים ולהקפיד על תכליות אלה על בית המשפט לפעול בצורה מאוזנת, כך שמצד אחד בית משפט ישמור על אכיפת זכויות הנושים להיפרע מנכסי החייב, ומצד שני בית משפט ישמור על זכות החייב לסיים את חובותיו ולהתחיל דף חדש בחייו.

בקשת חייב לפשיטת רגל

בקשת חייב להתחיל במעשה פשיטת רגל תוגש על ידי החייב בהתאם לתקנות פשיטת הרגל בטופס פשיטת רגל, על החייב לצרף לבקשה את כל המסמכים והטפסים לפשיטת רגל המפורטים ברשימה המצורפת לדף ההנחיות המצוי באתר של משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.

הבקשה תוגש ב-2 העתקים למחוז המוסמך לפי מקום מגורי החייב, את הבקשה והפרטים הנדרשים למילוי טפסים פשיטת רגל יש להקליד במחשב ולא להגיש בכתב יד. על מנת לייעל את הטיפול בבקשה על החייב להקפיד על מילוי פשיטת רגל טפסים באופן מדויק תוך מילוי פרטים מהותיים כגון: כתובת, מספר טלפון, פרטי עורך הדין המייצג אם יש, אימייל וכדומה.

לבקשה עצמה החייב יצרף וימלא טופס 5 פשיטת רגל  המכונה: "דין וחשבון על חובות ונכסים", במסגרתו יפרט החייב את פרטי הנושים לרבות טלפון, כתובת, עורך דין המייצג את הנושה, סכום החוב שנוצר נכון ליום היווצרו, סכום החוב נכון ליום הגשת הבקשה לפשיטת רגל, כיצד נוצר החוב, האם יש שעבודים לטובת החוב וכדומה. לנוחיותכם ניתן ללחוץ על הקישור הבא טפסים לפשיטת רגל.

בקשת נושה לפשיטת רגל

נושים רשאים להגיש ביוזמתם בקשות כנגד חייב לפשיטת רגל במקרים הבאים:

  1. במידה והחוב לא פוחת מסך של 87,400 ₪.
  2. מדובר בחוב על סכום קצוב שאמור להיות משולם במידי או בזמן עתידי קבוע.
  3. מעשה פשיטת הרגל עליו מסתמכת הבקשה אירע בתוך שלושה חודשים לפני הגשת הבקשה לפשיטת רגל על ידיד הנושה.
  4. החייב הוא אחד מאלה: מתגורר בישראל, תוך שנה לפני הגשת הבקשה החייב התגורר בישראל או היה לו בית מגורים בישראל, לחייב עסק בישראל, החייב ניהל עסקים בישראל בעצמו, על ידי שותף או על ידי מורשה מטעמו.

צו כינוס נכסים

אחרי שהחייב או הנושה יגישו את הבקשה למעשה פשיטת הרגל תינתן תגובת הכונס הרשמי, לאחר תגובת הכונס הרשמי בית המשפט יחליט האם יש לתת צו כינוס או לא. צו הכינוס מעביר את כל נכסי החייב מפקודתו לפקודת הכונס הרשמי עד לברור אם: החייב יגיע לפשרה, להסדר עם נושיו או שיוכרז כפושט רגל.

במידה ובית המשפט החליט לתת צו כינוס, בית המשפט יקבע מועד לדיון בבקשה לפשיטת הרגל. הדיון יתקיים לאחר שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס, לדיון עצמו יוזמנו: החייב, הנושים והכונס הרשמי.

מאגר פושטי רגל

הכונס הרשמי מנהל מאגר נתונים של פושטי רגל וחברות הנמצאות בהליך של פירוק חברות. המידע המצוי באתר של הכונס הרשמי פתוח לעיון הציבור הרחב. כל אדם המבקש לקבל מידע ימלא טופס הצהרה המצוי באתר וישלח אותו לכונס הרשמי. הבקשה תעבור לבדיקה ובסיום הבדיקה הפונה יקבל הודעה אם בקשתו לקבלת מידע התקבלה או נדחתה.

מבקש שבקשתו התקבלה יוכל לקבל את הקבצים והנתונים ישירות מהכונס הרשמי, יש לקחת בחשבון שקבלת הטפסים עשויה להיות כורכה בתשלום אגרה.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהכרזה על חייב כפושט רגל באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה