זכות השכירות מוגדרת בחוק השכירות והשאילה שהינו החוק המרכזי המסדיר את זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים  הקשורים בחוזה דירה.

חוזה שכירות ניטראלי

במידה וחוזה שכירות ינוסח על ידי אחד מן הצדדים עלול להיווצר מצב בו ינוסח חוזה שכירות דירה לטובת השוכר או לטובת המשכיר, על מנת להימנע ממצב זה רצוי כי כל אחד מן הצדדים טרם החתימה על חוזה השכירות יעבור על החוזה ויבדוק שזכויותיו עוגנו בתוך חוזה השכירות.

אנשים נוטים לנהוג בקלות ראש בכל הקשור לעריכת הסכמי השכירות, עד כדי כך שהם מעדיפים לחסוך עלויות עורך דין לצורך ניסוח חוזה השכירות. במצבים כאלה ניתן להוריד חוזה שכירות לדוגמא באינטרנט או לרכוש חוזה שכירות סטנדרטי בדואר. חשוב לזכור כי חוזה שלא נבדק על ידי עו"ד טרם חתימתו, עלול להוביל לתוצאה של חוסר הבנה בקשר להתחייבויות או חוסר וודאות לגבי נושאים שאינם מוסדרים בחוזה.

נקודות חשובות בנוסח חוזה שכירות

בכל מקרה בו נחתם חוזה להשכרת דירה יש לשים לב כי הסעיפים הבאים מופיעים:

  1. סעיף בדבר התנאים לביטול חוזה השכרת דירה- מה קורה אם הדייר יבקש לעזוב את הדירה טרם פקיעת חוזה השכירות, האם הוא יוכל לעזוב את הדירה, באילו תנאים יוכל הדייר לעזוב את הדירה. מה קורה במידה ובעל הנכס מעוניין לעשות שימוש בנכס טרם פקיעת חוזה השכירות, האם יש צורך בהודעה מוקדמת וכדומה.
  2. תקופת חוזה השכירות והתנאים לחידושו- ראשית יש לבדוק כי תקופת חוזה השכירות מוגדרת במדויק לרבות: חודש, יום ושנה. בנוסף חשוב לבדוק האם החוזה מאפשר לדייר זכות לארכת חוזה "אופציה", האם בתקופת האופציה מחיר השכירות ימשיך להיות אותו מחיר וכדומה.
  3. גובה דמי השכירות ואופן התשלום- באיזה אופן ישולמו דמי השכירות, מה גובה דמי השכירות, האם יש לשלם בנוסף לדמי השכירות: וועד בית, ארנונה, חשמל וכדומה או שדמי השכירות כוללים את כל התשלומים הנ"ל.
  4. אחריות ואחזקת המושכר- מי אחראי על תיקונים במושכר, מה קורה במידה והאחראי לא נושא באחריות התיקונים, מהו תיקון דחוף במושכר ומי יישא בעלותו.
  5. ביטוחים- על מי מוטלת האחריות לבטח את המבנה בביטוח מבנה נגד: שריפות, אסונות טבע וכדומה, על מי מוטלת האחריות לרכוש ביטוח תכולה.
  6. מה ייחשב הפרת הסכם- על הצדדים להגדיר במדויק אילו סעיפים מתוך חוזה השכירות ייחשבו סעיפים אשר הפרתם תהווה עילה להפרת הסכם לפי חוק החוזים תרופות.
  7. האם ניתן לערוך שינויים במושכר, אילו שינויים יכל השוכר לערוך במושכר, האם על השוכר לפרק את השינויים ולהחזיר את המצב לקדמותו בסיום חוזה השכירות וכדומה.

יש לציין כי מדובר ברשימה לא סגורה של סעיפים שיש לבדוק טרם חתימה על חוזה שכירות. יש לבדוק את חוזה שכר הדירה לעומקו בהתאם למטרת השכירות ובהתאם למצב העובדתי של הצדדים, למשל:  האם השכירות כוללת מיטלטלין וכדומה.

בדיקות טרם חתימה על חוזה שכירות

טרם חתימת השוכר על חוזה דירה להשכרה על השוכר חלה חובת לערוך בדיקות בקשר למושכר, מדובר בבדיקות חשובות במסגרתן ינפיק השוכר נסח טאבו מלשכת רישום המקרקעין או לחליפין אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל, על מנת לבדוק כי האדם המציג עצמו כבעל הנכס אכן בעל הנכס הרשום. בנוסף על השוכר לבדוק האם הנכס מיועד למגורים ומתאים למטרת השכירות וכדומה.

ערבויות ובטחונות

ברוב המקרים בעל הנכס יבקש כי השוכר יפקיד ערבות כספית כלשהי כדי להגן על עצמו מפני מצבים של אי קיום התחייבויות כספיות, מדובר בערבויות מסוג של: שטר חוב, צ'ק ביטחון וערבים.

ברוב המקרים יבקש בעל הנכס כי השוכר ישאיר צ'ק ערבון פתוח לטובת: חברת חשמל, הרשות המקומית (עירייה) וועד הבית, אסור למשכיר לעשות כל שימוש בבטוחות שהופקדו בידיו ועליו להשיבם לשוכר בסיום תקופת השכירות.

דוגמאות לחוזה שכירות

הסכם שכירות לדוגמא או חוזה שכירות להדפסה ניתן למצוא באינטרנט, חשוב לבדוק שחוזה השכירות איננו מוטה לטובת השוכר או המשכיר, להלן דוגמא כיצד בנוי חוזה שכירות סטנדרטי:

חוזה שכירות

שנערך ונחתם בעיר_____ ביום ____בחודש ___ בשנת____

 

בין:    ________________ת.ז____________________ 

שכתובתם: _______________________

(להלן: "המשכירים") מצד אחד

 

ובין:   ____________ ת.ז._____________ 

שכתובתם: _______________

(להלן: "השוכרים") מצד שני

 

הואיל:         והמשכירים הינם הבעלים ובעלי זכות החזקה הייחודית בדירה בת __________ חדרים, הנמצאת ברחוב _________________ב-_____________ (להלן: "הדירה או המושכר ").

והואיל:        ובדירה לא מחזיק כל דייר הרשאי להחזיק בה כדייר מוגן.

והואיל:        והשוכרים מצהירים כי לא שילמו למשכירים כל דמי מפתח עבור הדירה ולא כל תשלום אחר מלבד דמי השכירות הנקובים להלן.

והואיל:        והמשכירים מעוניינים להשכיר את הדירה והשוכרים מעוניינים לשכור את הדירה ובלבד שלא יהיו מוגנים בה לפי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב – 1972 או כל חוק דומה אשר יחוקק בעתיד.

והואיל :       והדירה מושכרת למטרת מגורים בלבד, ונועדה לשמש למגורים בלבד ולא לכל מטרה אחרת.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בחוזי שכירות באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה