בבואו של בית המשפט לבחון האם יש תוקף משפטי לזיכרון דברים והאם זיכרון הדברים הינו מסמך מחייב, יבדוק בית המשפט שני מבחנים עיקריים: מבחן גמירות הדעת ומבחן המסוימות. כאשר מבחן גמירות הדעת בא לבחון האם בעת כתבת זיכרון הדברים הצדדים באמת חתמו מרצון והבנה, ומבחן המסוימות בודק האם כל הפרטים המהותיים מצוינים בחוזה.

זיכרון דברים לרכב

כאשר אדם מעוניין לרכוש רכב, רצוי כי אותו רוכש יערוך בדיקות מקדימות לפני רכישת הרכב. מדובר בבדיקות מסוג: תקינות וכשרות הרכב, בדיקת בעלות ברכב, עיקולים שעבודים וכדומה. חלק מהבדיקות הינן כרוחות בתשלום של מכונים ואגרות, במקרים כאלה רצוי לדרוש מהמוכר לעגן את העסקה בזמן הבדיקות על גבי מסמך זיכרון דברים לרכב.

על גבי זכרון דברים לרכב יפרטו הצדדים כדלקמן: מי הבעלים הרשומים של הרכב, המוכר יתחייב למחיר המוסכם על הקונה, מועד המכירה, תקינות הרכב, העברת בעלות וכל התחייבות חשובה הקשורה לעסקה אשר חשוב לעגן אותה מראש. לאחר הבדיקות יוכלו הצדדים לשכלל את זכרון הדברים ולבצע את עסקת המכר.

דוגמא לזכרון דברים רכב

הואיל והמוכר מצהיר ומתחייב כי הינו הבעלים הרשום של רכב מסוג……………. תוצרת……………….דגם……………. ומס' רישוי…………… שנת ייצור………..(להלן רכב).
והואיל והמוכר מצהיר כי הרכב נקי מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול ו/או זכויות בצד ג' כלשהן:
והואיל והמוכר הציע לקונה לרכוש את הרכב; והואיל והקונה מעוניין לרכוש את הרכב;
לפיכך הגיעו הצדדים לידי הסכמה כדלהלן:

 1. המוכר מוכר בזה לקונה את הרכב.
 2. הצדדים קובעים בזאת את מחיר הרכב לסך כולל של……….. ₪ ששולמו כדלהלן:
  א. סכום של………. ₪ (…………….שקלים חדשים) משולם במעמד חתימת החוזה וחתימת המוכר מהווה אישור לקבלתו.
  ב. היתרה בסך………… ₪ ( ………………שקלים חדשים) תשולם בשיק בנקאי ו/או במזומן בתאריך……… במעמד העברת הבעלות על שם הקונה ומסירת הרכב לקונה.
 3.     א. המוכר מתחייב להעביר את בעלות הרכב לקונה.
  ב. המוכר מתחייב להעביר את הבעלות ברכב לקונה כשהרכב נקי מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול.
  ג. היה ובזמן כלשהו יתברר כי על הרכב רובץ חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול כאמור לעיל, מתחייב המוכר לסלקו או לגרום מחיקתו מיד.
  ד. התשלום עבור אגרת העברת בעלות תשולם ע"י…………..

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בעריכת זיכרון דברים לרכישת רכב באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה