הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה משולמת לתושב ישראל מחוסר הכנסה לצורכי קיום בסיסיים. גמלה מלאה: תשולם למשפחה או אדם שאין ביכולתם ובכוחם לפרנס את עצמם בצורה מספקת למחייתם. גמלה חלקית: משולמת למשפחה או אדם שהכנסתם מעבודה או מכל מקור אחר כגון קצבאות אחרות נמוכה מרמת ההכנסה הקבועה במדינת ישאל .

ביטוח לאומי הבטחת הכנסה

המוסד לביטוח לאומי אחראי על יישום חוק הבטחת הכנסה, על מבקש הגמלה להגיש תביעה לקצבת הבטחת הכנסה באמצעות מילוי הבטחת הכנסה טפסים המצויים במוסד לביטוח לאומי באזור מגוריו של התובע.

מי זכאי להשלמת הכנסה מביטוח לאומי

על מנת לענות על השאלה מי זכאי להשלמת הכנסה יש לבדוק את תנאי חוק הבטחת הכנסה כפי שקבע המוסד לביטוח לאומי, על יחיד או בני זוג לעמוד בהבטחת הכנסה תנאים לצורך זכאות להשלמת הכנסה, להלן פרוט התנאים:

 1. על מגיש התביעה להיות תושב ישראל לפחות 24 חודשים ברציפות.
 2. על מגיש התביעה להיות לפחות בן 20 שנים ומעלה, למעט במקרים של ילדים נטושים או יתומים.
 3. על מגיש התביעה להתייצב בשירות התעסוקה, למעט במקרים בהם נקבע כי אדם איננו מסוגל לעבוד ואז יהיה פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה.
 4. על מגיש התביעה לעמוד בתנאים המוגדרים בחוק בקשר להכנסותיו והנכסים הרשומים על שמו השייכים לו.

מי לא זכאי להשלמת הכנסה ביטוח לאומי

ישנם מצבים בהם נשללת מאדם יחיד או מזוג הזכאות לקבלת השלמת הכנסה זכאות, להלן פרוט המקרים בהם לא תינתן זכאות להבטחת הכנסה ביטוח לאומי:

 1. חיילים המשרתים שירות סדיר בצה"ל לרבות בני זוגם.
 2. אדם השוהה במוסד וכל עלויות מחייתו ואחזקתו משולמים על ידי אוצר המדינה, הסוכנות היהודית, מוסדות דת או רשויות מקומיות.
 3. חברים במושב שיתופי או קיבוצים.
 4. אדם שגילו נמוך מ-20 שנים, למעט במקרים: של מחלה, הריון, גמילה, לימודי אולפנה, קטין יתום וכדומה.
 5. בעלי רכב שאינם עומדים בתנאי הזכאות בשל בעלותם ברכב.
 6. אדם שאינו תושב ישראל לפחות 24 חודשים ברציפות, לסעיף זה יש חריגים במקרים שבהם התושב נמצא בישראל פחות מ-24 חודשים ברציפות ובמידה ובן זוגו עונה על אחד התנאים המפורטים בחוק.
 7. תלמידים במוסד להשכלה גבוה, ישיבות וכדומה.

בכל מקרה בו תובע לא יהיה זכאי לקבל גמלת השלמת הכנסה על ידי המוסד לביטוח לאומי יאלץ התובע להמשיך ולחפש עבודה להשלמת הכנסה על מנת לספק לעצמו תנאי המחייה בסיסיים עד שיהיה זכאי לקבלת גמלת הבטחת הכנסה או גמלה אחרת.

כיצד מגישים תביעה להבטחת הכנסה?

כדי לקבל הבטחת הכנסה סכום גמלה חודשית על התובע להגיש תביעה להבטחת הכנסה במוסד לביטוח לאומי, על התובע למלא מסמכי תביעה על גבי טופס השלמת הכנסה. ניתן להוריד את הטפסים באופן מקוון באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. מקבלי קצבת זקנה או קצבת שאירים יגישו את התביעה על גבי טופס תביעה להשלמת הכנסה רק למקבל קצבת זקנה או קצבת שאירים. 

לכתב התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים: צילום תעודת זהות וספח, פרטי חשבון בנק אליו תופקד הגמלה, תדפיס ריכוז יתרות עובר ושב במהלך שלושת החודשים האחרונים ליום הגשת התביעה של מבקש הגמלה, אם התובע עובד יצורפו אישורי מעסיק, מסמכים המעידים על סיום עבודה ופיצויים ואישורים על הכנסות ונכסים.

סכום קצבת ההכנסה

סכום קצבת ההכנסה ייקבע על ידי פקיד תביעות של המוסד לביטוח לאומי, ניתן למצוא באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי הבטחת הכנסה מחשבון. אופן חישוב הקצבה ייקבע בהתאם לגיל התובע, הסטטוס המשפחתי שלו, מספר ילדים קטינים ובגירים, רכוש וכדומה.

מה ייחשב הכנסה לצורך חישוב גמלת הבטחת הכנסה

לצורך חישוב גמלת הבטחת הכנסה יילקחו בחשבון כל הכנסותיו של התובע מכל קצבה, גמלה, הכנסה ממזונות, הכנסות מנכסים, חסכונות, קופות גמל וכדומה. במקרים בהם תובע עובד בעבודה מסוימת אך משתכר בשכר נמוך, גם הוא זכאי לקבל הבטחת הכנסה כך שלא כל שכרו מעבודתו ייחשב כהכנסה, הכל תלוי בגילו של העובד ובמצבו המשפחתי.

תביעה שנדחתה

במקרה של תביעה להשלמת הכנסה שנדחתה התובע זכאי להגיש ערעור על החלטת הדחייה בתוך שישה חודשים מיום שקיבל לידיו את מכתב הדחייה. הערעור יוגש לבית הדין האזורי לעבודה המצוי באזור מגוריו של התובע.

לשכות התעסוקה

על מנת להיות זכאי לתשלום של קצבת הבטחת הכנסה על התובע להקפיד להתייצב בלשכות התעסוקה ולחפש באופן פעיל עבודה. על התובע להיות זמין לעבודה שתוצע לו בהתאם למצבו הבריאותי של התובע. במידה והעובד יופנה למעסיק לצורכי קבלה לעבודה עליו להגיע ולהתייצב לראיון העבודה שנקבע לו, על התובע לעשות כל מאמץ סביר להתקבל לעבודה.

תובע שיסרב לקבל עבודה או משרה המוצעת לו לא יהיה זכאי לקבל הבטחת הכנסה במשך חודשיים ימים. במידה ותובע סרב לקבל עבודה עליו לחתום על טופס: "אישור רישום סירוב" שיוצג בפניו על ידי פקיד לשכת התעסוקה, במידה ותובע סבור כי פקיד לשכת התעסוקה רשם לחובתו סירוב שלא בצדק על התובע להגיש ערער לוועדת ערער של שירותי התעסוקה.

הערער יוגש בתוך שבעה ימים מהיום בו נודע לתובע כי פקיד לשכת התעסוקה רשם סירוב לקבלת עבודה, ניתן לבקש הארכת מועד להגשת ערער בנימוקים. על התובע למלא טופס הקרוי: "כתב ערער", הטופס מצוי בלשכות התעסוקה.

אדם מוגבל רפואית

תובע הסובל מבעיות רפואיות ומוגבל בכושר ויכולת עבודתו יגיש במועד המוקדם ביותר בקשה לזימון וועדה לבדיקת כושר עבודתו, מדובר בוועדה של שירות התעסוקה. כל עוד מדובר בוועדה ראשונה של התובע לא יכל פקיד ההשמה בלשכת התעסוקה לרשום לחובת התובע אישור רישום סרוב עד שיתקבל דו"ח רפואי מהוועדה לבדיקת כושר עבודה.

הוועדה לבדיקת כושר עבודה לא מבצעת בדיקות פיזיות אצל התובע, אלא קובעת את ממצאיה על סמך מסמכים רפואיים המוגשים על ידי התובע, הרופא התעסוקתי מקבל את ההחלטה הסופית.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בתביעות להבטחת הכנסה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה