צוואה בכתב יד

על מנת לענות על השאלה איך כותבים צוואה צריך להבין את עיקרון חוק הירושה, חוק הירושה בא להקל על אדם בעריכת צוואה. החוק מותיר לכל אדם להכין צוואה במו ידיו, אך על מנת שצוואה בכתב יד תהא תקפה על המצווה לדאוג לעמוד בתנאים המפורטים בחוק, להלן פרוט התנאים:

  1. על הצוואה כולה להיכתב על ידי המצווה בכתב ידו.
  2. כתב היד חייב להיות של המצווה בלבד.
  3. יש לציין תאריך על הצוואה בכתב ידיו של המצווה בלבד.
  4. על המצווה לחתום על הצוואה בחתימת ידיו.

צוואה בעדים

רישום צוואה בעדים היא צוואה הנערכת בנוכחותם של שני עדים, על העדים להעיד כי הם נכחו בזמן עשיית הצוואה וכי היא נעשתה ללא לחץ, כפייה, מרצונו החופשי של המצווה וכי המצווה נמצא בצלילות דעת מלאה.

צוואה בעל פה

צוואה בעל פה הינה צוואה הנאמרת מפיו של המצווה, בפני שני עדים, אין צורך במסמך כתוב. צוואה בעל פה נעשית במקרים קיצוניים בהם המצווה נמצא במצב בריאותי קשה, דוגמא לצוואה בעל פה יכלה להיות במקרה בו אדם נמצא במצב של  ערש דווי (גוסס) ואין ביכולתו לערוך צוואה באחת מן הדרכים המוכרות והמקובלות.

צוואה בפני רשות

מדובר בצוואה שחותם עליה המצווה, היא מוגשת לגורם רשמי או שנעשית באמצעותו של גורם רשמי. גורם זה יכל להיות שופט, דיין בית דין רבני, רשם או נוטריון. במקרים אלה הצוואה יכלה להיעשות בעל פה בפני הרשות או על ידי הגשת מסמך כתוב על ידי המצווה לידי נציג הרשות.

צוואה לדוגמא

בעיון באינטרנט תוכלו למצוא צוואה דוגמא, חשוב לציין ולהדגיש כי ניסוח הצוואות הינו שונה ממצווה למצווה ומותאם: לרגשות המצווה, ולרכושו, חוק הירושה מותיר ניסוח חופשי של צוואות ללא רישום מחייב ואחיד של צוואה.

להלן דוגמת צוואה:

צוואה

הואיל: ואין אדם יודע את יום פקודתו כמה הם ימיו ומתי קצו.

והואיל: וברצוני לערוך צוואה ולהביע בה את רצוני האחרון ואת הוראותיי לגבי מה שייעשה ברכושי לאחר אריכות ימיי ושנותיי.

לפיכך, אני הח"מ, מר' ישראל ישראלי נושא ת.ז.12354851המתגורר כיום ברח' עזריאלי, תאריך לידה 15.05.1985, בהיותי בדעה צלולה ומיושב, מרצוני הטוב והחופשי, ללא כפיה, לחץ או השפעה בלתי הוגנת כלשהי, וללא כל פיתוי או אונס ובלב שלם ונפש חפצה, כשר מכל הבחינות עפ"י דין, לאחר שנתיישבתי ונמלכתי בדעתי היטב, הנני מצווה מה יעשה בעיזבוני אחרי אריכות שנותיי וימיי לאמור:

הנני מודיע כי זאת היא צוואתי שהיא צוואה בעדים והינה האחרונה. הנני מבטל ביטול גמור כל צוואה וכל מסמך כיוצא בזה, וכל ציווי אשר ציוויתי בין בכתב או בין בע"פ שיש בהם מעין גילוי דעת על מה שיש ברצוני שייעשה בעיזבוני לאחר מותי ושנעשו טרם תאריך חתימתי על צוואה זו. מודיע אני ומצווה כי הם בטלים ומבוטלים ביטול גמור.

הנני מצווה בזה את כל רכושי כמפורט להלן:

 

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה עריכת צוואות באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה